مرکز محاسبات سنگین و موازی ابری (آزمایشگاه فیزیک محاسباتی CPL)