تعرفه ها

ردیفنام آزمایششماره تماسنام آزمایشگاههزینه (ریال)
1رفراکتومتر55751992 داخلی 2آزمایشگاه پژوهشکده اسانس1,000,000مشاهده
2پلاریمتر55751992 داخلی 2آزمایشگاه پژوهشکده اسانس1,000,000مشاهده
3آون خلا (۲۴ ساعت-۶ نمونه همزمان)55751992 داخلی 2آزمایشگاه پژوهشکده اسانس800,000مشاهده
4پرکولاتور (عصاره گیری سرد)55751992 داخلی 2آزمایشگاه پژوهشکده اسانس6,000,000مشاهده
5سوکسله (عصاره گیری گرم)55751992 داخلی 2آزمایشگاه پژوهشکده اسانس4,000,000مشاهده
6کلونجر (اسانس گیری)55751992 داخلی 2آزمایشگاه پژوهشکده اسانس3,000,000مشاهده
7تقطیر همزمان با استخراج SDE55751992 داخلی 2آزمایشگاه پژوهشکده اسانس4,000,000مشاهده
8ماکروویو (اسانس گیری)55751992 داخلی 2آزمایشگاه پژوهشکده اسانس4,000,000مشاهده
9تعیین درصد اسانس در گلاب و عرقیات گیاهی55751992 داخلی 2آزمایشگاه پژوهشکده اسانس2,870,910مشاهده
10پیکنومتر (تعیین دانسیته نسبی)55751992 داخلی 2آزمایشگاه پژوهشکده اسانس546,840مشاهده
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۲۴۱ مورد.