اسپکتروفتومتر (طیف سنج) جذبی UV-VIS

آزمایشگاه رنگرزی و کنترل کیفیت فرش
۲۴ اسفند ۱۴۰۱ | ۰۲:۴۵ کد : ۲۱۵۸۹ آزمایش آزمایشگاه رنگرزی و کنترل کیفیت فرش
تعداد بازدید:۱۷۳

مقدار جذب/عبور محلول در طول موج مرئی 700-300 نانومتر اندازه گیری می شود.


نظر شما :