آزمایشگاه های دانشگاه کاشان

در دانشگاه کاشان ۲۴ آزمایشگاه مشغول به فعالیت می باشد. که مجهز ترین آزمایشگاه های منطقه می باشد.