آزمایشگاه مهندسی عمران

 آزمایشگاه های عمران شامل موارد زیر می باشد:

الف - آزمایشگاه تکنولوژی بتن و آزمایشگاه مصالح وفراورده های ساختمانی

ب-  آزمایشگاه مکانیک خاک وژئوتکنیک

ج-- آزمایشگاه روسازی راه(قیر وآسفالت)

د- آزمایشگاه مکانیک سیالات  و آزمایشگاه هیدرولیک

ه- آزمایشگاه دوام و سازه