آزمایشگاه آنالیز صنعتی

آزمایشگاه آنالیز صنعتی
آنالیز شیمیایی و فیزیکی آب

آزمایشگاه آب در بخش شیمیایی مجری آزمایش های کنترل کیفیت آب آشامیدنی، آب معدنی، آب چاه و استخر، پساب خروجی تصفیه خانه ها، آب سیستم تاسیسات، پایش آب صنایع، کارخانه ها و کشاورزی می باشد. این آزمون ها شامل اندازه گیری تمامی آنیون ها و کاتیون های آب و فاضلاب مانند پارامتر های نیترات، نیتریت، سولفات، فسفات، فلوئورید، سیانید، کلرید، قلیائیت، سختی کل، کلسیم، منیزیم، کربنات، بی کربنات، چربی و روغن، دترجنت ها، BOD ،COD ،DO، کدروت سنجی، هدایت الکتریکی، شوری، TSS و TDS  بر اساس روش های استاندارد می باشند.

آنالیز فلزات سنگین
در این بخش اندازه گیری فلزات سنگینی همچون آرسنیک، آهن، کروم، مس، منگنز، روی، قلع، جیوه و سایر فلزات در نمونه های آب و پساب با روش های استاندارد برگرفته از استاندارد های معتبر و با دستگاه جذب اتمی قابل انجام می باشد.

 

آنالیزهای گلاب

در این بخش کلیه ی پارامترهای مربوط به خواص گلاب و عرقیجات گیاهی مانند دانسیته نسبی، عدد اسیدی، عدد استری، عدد یدی، عدد اکسیداسیون، میزان اسانس،  میزان متانول و غلظت یون های سولفات، نیترات و نیتریت بر اساس روش های استاندارد اندازه گیری می شوند.
لیست کامل آزمایش های شیمیایی را در جدول آزمایش های شیمیایی بیابید.

 

 آدرس: دانشگاه کاشان، ساختمان آزمایشگاه مرکزی (ارشدی)، طبقه دوم، اتاق 32، آزمایشگاه آنالیز صنعتی

   لطفا جهت درخواست آزمایش از طریق تماس با  شماره  09219914513  اقدام فرمایید.

ردیف نام آزمایش نام آزمایشگاه هزینه (ریال)  
1 Biological Oxygen Demand (BOD) آزمایشگاه آنالیز صنعتی 2،000،000 درخواست آزمایش
2 Chemical Oxygen Demand (COD) آزمایشگاه آنالیز صنعتی 1،900،000 درخواست آزمایش
3 اندازه گیری نیترات آب آزمایشگاه آنالیز صنعتی 2،000،000 درخواست آزمایش
4 قلیائیت کل در آب آزمایشگاه آنالیز صنعتی 700،000 درخواست آزمایش
5 سختی کل آب آزمایشگاه آنالیز صنعتی 1،600،000 درخواست آزمایش
6 کدورت سنجی آزمایشگاه آنالیز صنعتی 1،500،000 درخواست آزمایش
7 هدایت الکتریکی آزمایشگاه آنالیز صنعتی 500،000 درخواست آزمایش
8 (TDS) Total Dissolved Solids آزمایشگاه آنالیز صنعتی 850،000 درخواست آزمایش
9 اندازه گیری فلزات سنگین با استفاده از جذب اتمی آزمایشگاه آنالیز صنعتی 2،100،000 درخواست آزمایش
10 اندازه گیری ترکیبات آلی آب با استفاده از دستگاه کروماتوگرافی گازی آزمایشگاه آنالیز صنعتی 3،000،000 درخواست آزمایش
11 اندازه گیری کل مواد معلق (TSS) آزمایشگاه آنالیز صنعتی 400،000 درخواست آزمایش
12 اندازه گیری نیتریت آب آزمایشگاه آنالیز صنعتی 2،000،000 درخواست آزمایش
13 اندازه گیری سولفات آب آزمایشگاه آنالیز صنعتی 2،200،000  درخواست آزمایش
14 اندازه گیری اکسیژن محلول در آب (DO) آزمایشگاه آنالیز صنعتی 1،600،000 درخواست آزمایش
15

اندازه گیری N۲ آمونیاکی

آزمایشگاه آنالیز صنعتی 1،500،000 درخواست آزمایش
16

اندازه گیری دترجنت آب

آزمایشگاه آنالیز صنعتی 1،500،000  درخواست آزمایش
17 اندازه گیری فلوئورید آب آزمایشگاه آنالیز صنعتی 2،200،000 درخواست آزمایش
18

اندازه گیری کلرید آب

آزمایشگاه آنالیز صنعتی 1،700،000 درخواست آزمایش
19 اندازه گیری فسفات آب آزمایشگاه آنالیز صنعتی 1،200،000 درخواست آزمایش
20 مجموعه آنالیزهای گلاب طبق استاندارد ۵۷۵۹ آزمایشگاه آنالیز صنعتی 1،500،000 درخواست آزمایش
21 آزمون عدد اسیدی گلاب آزمایشگاه آنالیز صنعتی 1،500،000 درخواست آزمایش
22 آزمون عدد استری گلاب آزمایشگاه آنالیز صنعتی 2،000،000 درخواست آزمایش
23 آزمون عدد یدی گلاب آزمایشگاه آنالیز صنعتی 3،500،000 درخواست آزمایش
24

آزمون عدد اکسیداسیون گلاب

آزمایشگاه آنالیز صنعتی 1،500،000 درخواست آزمایش
25 آزمون اندازه گیری اسانس گلاب آزمایشگاه آنالیز صنعتی 2،500،000 درخواست آزمایش
26 دستگاه انکوباتور آزمایشگاه آنالیز صنعتی 200،000 درخواست آزمایش
27 تعیین وزن مخصوص با استفاده از پیکنومتر آزمایشگاه آنالیز صنعتی 500،000 درخواست آزمایش
28 آزمون چربی در آب آزمایشگاه آنالیز صنعتی 1،600،000 درخواست آزمایش
29 اندازه گیری نیتروژن فرار کل(TVN) آزمایشگاه آنالیز صنعتی 1،500،000 درخواست آزمایش
30 اندازه گیری اوزون به روش یدومتری آزمایشگاه آنالیز صنعتی 1،500،000 درخواست آزمایش
31 دستگاه فلیم فوتومتر ( نشراتمی) آزمایشگاه آنالیز صنعتی 1،800،000 درخواست آزمایش