فیتوشیمی

در آزمایشگاه فیتوشیمی، آزمایش های عصاره گیری گرم ( با دستگاه سوکسله)، عصاره گیری سرد، اسانس گیری (با دستگاه کلونجر)، آزمایش آنتی اکسیدان به روش DPPH ، آزمایش تعیین میزان فنول کل و آزمایش تعیین فلاونوئید کل انجام  می شود.

ردیف

نام آزمایش

نام آزمایشگاه هزینه (ریال)  
1 کلونجر(اسانس گیری) فیتوشیمی 3،000،000 درخواست آزمایش
2 سوکسله (عصاره گیری گرم) فیتوشیمی 4،000،000 درخواست آزمایش