آزمایشگاه رنگرزی و کنترل کیفیت فرش

در آزمایشگاه رنگرزی آزمایشات شناسایی الیاف مختلف به روش حلالیت، تعیین قدرت جذب/عبور محلول رنگ در طول موج مرئی، تعیین قدرت رنگی نمونه، تعیین مقاومت رنگ منسوج در برابر شستشو قابل انجام است.

در آزمایشگاه کنترل کیفیت آزمایشات تعیین ضخامت منسوج، تعیین طول ساق پرز، تعیین نیروی بیرون کشیدگی پرز فرش، تعیین کاهش ضخامت فرش تحت اثر بار استاتیکی، تعیین کاهش ضخامت فرش تحت اثر بارگذار دینامیکی، تعیین مقاومت فرش در برابر پاخوری، تعیین مقاومت رنگ منسوج در برابر مالش انجام می شود.

ردیف نام آزمایش نام آزمایشگاه هزینه (ریال)  
1 ثبات رنگ در برابر شستشو (Colour Fastness to Washing ) آزمایشگاه رنگرزی و کنترل کیفیت فرش 700،000 درخواست آزمایش
2 اسپکتروفتومتر (طیف سنج) انعکاسی آزمایشگاه رنگرزی و کنترل کیفیت فرش 700،000 درخواست آزمایش
3 اسپکتروفتومتر (طیف سنج) جذبی UV-VIS آزمایشگاه رنگرزی و کنترل کیفیت فرش 2،000،000 درخواست آزمایش
4 مقاومت رنگ منسوج در برابر مالش (Colour Fastness to Rubbing) آزمایشگاه رنگرزی و کنترل کیفیت فرش 700،000 درخواست آزمایش
5 تعیین طول ساق نخ پرز (Carpet Pile Height Gauges) آزمایشگاه رنگرزی و کنترل کیفیت فرش 200،000 درخواست آزمایش
6

مقاومت پرز فرش در برابر اعمال نیرو (Tuft Withdrewel Tensometer)

آزمایشگاه رنگرزی و کنترل کیفیت فرش 500،000 درخواست آزمایش
7 مقاومت فرش در برابر پاخوری (Tetrapod Walker) آزمایشگاه رنگرزی و کنترل کیفیت فرش 1،600،000 درخواست آزمایش
8 بارگذار دینامیکی فرش (Dynamic Loading) آزمایشگاه رنگرزی و کنترل کیفیت فرش 600،000 درخواست آزمایش
9 بار گذار استاتیکی (The Carpet Static Loading Tester) آزمایشگاه رنگرزی و کنترل کیفیت فرش 500،000 درخواست آزمایش