آزمایشگاه PL

فلئورومتری

یکی از روش های طیف سنجی ، استفاده از خاصیت فلورسانس است که در برخی موارد وجود دارد. این خاصیت در برخی کریستال ها وجود دارد که اگر آنها انرژی جذب نمایند، این انرژی را به صورت نور مرئی، ساتع می نمایند. منبع فیزیکی این روش بر این اساس است که اتم در یک طیف اختصاصی نور نشر می نماید. این طیف نشری  پس از جذب توسط نمونه و به حالت تحریک رسیدن آن انجام می شود. و درجه ی بر انگیختگی این مولکول ها، بستگی به دامنه و طول موج منبع نورانی ، تغییرات منبع انرژی الکتریکی طول موج انتخابی و مدار های آشکار سازی که در فلئورومتری استفاده شده و خیلی حساس هستند دارد. این نوع انتشار نور را تابش رامان نیز می گویند.

در این روش از فوتو مولتی پلایر به عنوان آشکار ساز استفاده می شود. از مزایای این روش و روش های متداول اسپکترومتری این است که این روش از حساسیت بسیار بالا تری برخوردار است. این به دلیل آن است که در روش های اسپکترو فوتومتری ، اختلاف جذب محلول که غلظت آن صفر است ، یعنی تمامی نور از آن عبور می کند و ماده مجهول یا نمونه ای که برای اندازه گیری به کار می رود، مشخص نیست. در این روش ، اندازه گیری مستقیم فلئورسانس نمونه، برای محاسبه غلظت ماده مجهول استفاده می گردد . از دیگر مزایای این روش اختصاصی بودن آن است، چرا که فقط تعداد اندکی از مواد خاصیت فلئورسانس دارند . از عمده معایب روش های فلئورومتری، حساسیت آن به pH و دما ی نمونه را می توان نام برد.

 

ردیف

نام آزمایش

نام آزمایشگاه

هزینه (تومان)

 
1

فوتو لومینسانس مولکولی

آزمایشگاه PL 750،000 درخواست آزمایش