آزمایشگاه پژوهشکده اسانس

 

آزمایشگاه پژوهشکده اسانس با دارا بودن انواع تجهیزات، دستگاه ها و مواد مربوطه، کلیه خدمات و آزمونهای مربوط به نمونه های گیاهی و ترکیبات طبیعی از جمله اسانس گیری، عصاره گیری و به طور کلی جداسازی و شناسایی مواد موثره گیاهی را ارائه می دهد.

لازم به ذکر است این آزمایشگاه به عنوان آزمایشگاه همکار اداره استاندارد فعالیت کرده و با دارا بودن دستگاهها و تجهیزات کالیبره، کلیه خدمات مربوط به آزمونهای کنترل کیفی نمونه های اسانس و عرقیات گیاهی را ارائه می دهد.

 

اسما مازوچی-

شماره تماس:  55751990 031 - داخلی2

محل استقرار: پژوهشکده اسانس- قمصر

ردیف نام آزمایش نام آزمایشگاه هزینه (ریال)  
1 رفراکتومتر آزمایشگاه پژوهشکده اسانس 1،000،000 درخواست آزمایش
2 پلاریمتر آزمایشگاه پژوهشکده اسانس 1،000،000 درخواست آزمایش
3 مجموعه تست های کنترل فیزیکوشیمیایی نمونه های اسانس بر اساس استاندارد ایران و استاندارد بین المللی ISO آزمایشگاه پژوهشکده اسانس 30،828،360 درخواست آزمایش
4 پیکنومتر (تعیین دانسیته نسبی) آزمایشگاه پژوهشکده اسانس 546،840 درخواست آزمایش
5 تعیین درصد اسانس در گلاب و عرقیات گیاهی آزمایشگاه پژوهشکده اسانس 2،870،910 درخواست آزمایش
6 ماکروویو (اسانس گیری) آزمایشگاه پژوهشکده اسانس 4،000،000 درخواست آزمایش
7 کایزر (اسانس گیری تقطیر با بخار آب) آزمایشگاه پژوهشکده اسانس 4،000،000 درخواست آزمایش
8 آون خلا (۲۴ ساعت-۶ نمونه همزمان) آزمایشگاه پژوهشکده اسانس 800،000 درخواست آزمایش
9 پرکولاتور (عصاره گیری سرد) آزمایشگاه پژوهشکده اسانس 6،000،000 درخواست آزمایش
10 سوکسله (عصاره گیری گرم) آزمایشگاه پژوهشکده اسانس 4،000،000 درخواست آزمایش
11 کلونجر (اسانس گیری) آزمایشگاه پژوهشکده اسانس 3،000،000 درخواست آزمایش
12 تقطیر همزمان با استخراج SDE آزمایشگاه پژوهشکده اسانس 4،000،000 درخواست آزمایش
13 مجموعه تست های کنترل فیزیکوشیمیایی و میکروبی گلاب و عرقیات بر اساس استاندارد ایران ISIRI آزمایشگاه پژوهشکده اسانس 30،112،260 درخواست آزمایش
14 تبخیر کن دوار آزمایشگاه پژوهشکده اسانس 1،200،000 درخواست آزمایش
15 HPLC آزمایشگاه پژوهشکده اسانس 5،000،000 درخواست آزمایش
16 HPLC اندازه گیری کمی (با رسم منحنی کالیبراسیون) آزمایشگاه پژوهشکده اسانس 20،000،000 درخواست آزمایش
17 آون فن دار (۲۴ ساعت- ۶ نمونه همزمان) آزمایشگاه پژوهشکده اسانس 600،000 درخواست آزمایش
18 تعیین عدد اکسیداسیون نمونه های گلاب و عرقیات گیاهی آزمایشگاه پژوهشکده اسانس 820،260 درخواست آزمایش
20 تعیین عدد استری نمونه های گلاب و عرقیات گیاهی آزمایشگاه پژوهشکده اسانس 820،260 درخواست آزمایش
21 تعیین عدد اسیدی نمونه های گلاب و عرقیات گیاهی آزمایشگاه پژوهشکده اسانس 1،425،690 درخواست آزمایش
22 تعیین pH آزمایشگاه پژوهشکده اسانس 468،720 درخواست آزمایش
23 تعیین درصد پر بودن ظرف گلاب و عرقیات آزمایشگاه پژوهشکده اسانس 260،400 درخواست آزمایش
  پیکنومتر (تعیین دانسیته نسبی) آزمایشگاه پژوهشکده اسانس 546،840 درخواست آزمایش