اندازه گیری کلرید آب

آزمایشگاه آنالیز صنعتی
۱۶ فروردین ۱۴۰۲ | ۰۱:۱۶ کد : ۲۱۶۶۶ آزمایش آزمایشگاه آنالیز صنعتی
تعداد بازدید:۱۵۶

برای تعیین غلظت یون کلراید در آب از روش آرژانتومتری استفاده می کنیم که در این روش از اندازه گیری نیترات نقره استفاده می کنند و بر اساس مقدار نیترات نقره به مقدار کلراید در آب پی می برند، و از محلول کرومات پتاسیم برای نشان دادن آخر واکنش استفاده می کنیم. روش دیگری که برای سنجش کلراید در آب وجود دارد روش پتانسیل سنجی است. روش سومی که برای سنجش میزان یون کلراید در آب استفاده می شود روش تیتریمتری با نیترات جیوه است. 


نظر شما :