اندازه گیری فلوئورید آب

آزمایشگاه آنالیز صنعتی
۱۶ فروردین ۱۴۰۲ | ۰۱:۱۵ کد : ۲۱۶۶۵ آزمایش آزمایشگاه آنالیز صنعتی
تعداد بازدید:۱۳۸

فلوراید در آب و فلوئور با غلظت تقریبی ۱ میلیگرم در لیتر در آب آشامیدنی بطور موثری پوسیدگیهای دندان را بدون اثر روی سلامتی انسان کاهش و چنانکه غلظت آن در آب بالاتر از حد استاندارد توصیه شده باشد باعث فلوئوروزیس میگردد. حدود اندازه گیری فلوئور در روشهای کالریمتری ۵ ۰ تا ۱۰ میلی گرم در لیتر می باشد. کالرین در تعین مقدار فلوئور دخالت می کند و باید  الکترود  آنرا خنثی نمود .


نظر شما :