FT-IR

آزمایشگاه شیمی تجزیه دستگاهی
۰۸ اسفند ۱۴۰۱ | ۰۲:۲۴ کد : ۲۱۴۷۳ آزمایش آزمایشگاه شیمی تجزیه دستگاهی
تعداد بازدید:۲۱۷

امواج زیر قرمز باعث ارتعاش مولکول ها می شوند و برای اتفاق افتادن این ارتعاش مولکول ها باید سه شرط را دارا باشند1-ممان دو قطبی داشته باشد 2-پیوند کوالانسی داشته باشد3-نا متقارن باشد

برای شناسایی یک مولکول دو ناحیه را بررسی می کنیم 

الف) ناحیه گروه های عاملی که از 4000-1400cm-1

  ب) ناحیه اثر انگشتی که از 1400 - 400cm-1

 ارتعاشات مولکولی:

 ارتعاشات مولکولی در ناحیه IR به دو دسته کلی  تقسیم می شود.

1-ارتعاشات کششی : تغیر طول پیوند نسبت به زمان

2-ارتعاشات خمشی:تغیر زاویه پیوند نسبت به زمان

     طیف IR شامل پیک های جذبی زیادی است که می تواند در  شناسایی یک مولکول به ماکمک کند چون هر

پیوند دارای فرکانسهای ارتعاشی خاص می باشد و از طرف دیگر یک پیوند خاص در دو مولکول مختلف و در دو

محیط متفاوت، طیف زیر قرمز مشابهی ندارند.

 طیف‌های زیر قرمز به وسیله­ ی طیف‌بینی زیر قرمز تبدیل فوریه از نوعMagana550 ساخت شرکت

Nicoletآمریکا، در دانشگاه کاشان ثبت میشود ثبت دستگاه فقط از طریق پرینت طیف می باشدو از روش تهیه قرصKBrاستفاده می شود.  در این طیف­ها، محور X بر اساس (1cm-) و محور Yدرصد عبور نور زیر قرمز را نشان می­دهد.


نظر شما :