تست منحنی پلاریزاسیون(تافل)

آزمایشگاه شیمی تجزیه(خوردگی)
۰۷ اسفند ۱۴۰۱ | ۰۱:۴۸ کد : ۲۱۴۳۵ آزمایشگاه شیمی تجزیه(خوردگی)
تعداد بازدید:۱۸۲

روش دیگری که برای مطالعات خوردگی مورد استفاده قرار می گیرد، استفاده از منحنی پلاریزاسیون )پس از روبش خطی پتانسیل( و معادله تافل می باشد.
معادله تافل ارتباط بین یک واکنش الکتروشیمیایی و پارامترهای سینتیکی را نشان میدهد که با برون یابی ) extrapolation ( منحنی تافل پارامترهای
خوردگی نظیر سرعت خوردگی، جریان و پتانسیل خوردگی و مقاومت پلاریزاسیون بدست خواهد آمد. پتانسیل خوردگی معیاری از تسهیل و جریان خوردگی
معیاری از تسریع فرآیند خوردگی است.

 


نظر شما :