آزمایشگاه لایه‌نشانی

لطفا با توجه به نوع آزمایش و تعداد، مبلغ مورد نظر را ثبت و تایید فرمایید

آزمایشگاه لایه‌نشانی
 • 0
 • نام*نام
  1
 • نام خانوادگی*نام خانوادگی
  2
 • کد ملی*ده رقم را کامل وارد کنید
  3
 • شماره دانشجویی*درصورتی که دانشجوی دانشگاه کاشان هستید
  4
 • نام استاد*درصورتی که دانشجوی دانشگاه کاشان هستید
  5
 • نام دانشگاه*نام کامل
  6
 • نام آزمایش* لطفا آزمایش مورد نظر را انتخاب نمایید
  7
 • تعداد*تغداد آزمایش های درخواستی
  8
 • مبلغ*مبلغ قابل پرداخت با هماهنگی کارشناس مربوطه درج شود
  9