دستگاه تست خستگی دورانی gunt

دستگاه تست خستگی دورانی gunt

دستگاه تست خستگی دورانی gunt

فایل مشخصات فنی دستگاه تست خستگی

فایل ابعاد نمونه مورد استفاده در تست خستگی چرخشی

دیدگاه ها

{{item.time_ago}}

{{item.comment}}

فرستادن دیدگاه