FTIR

FTIR

FTIR

دو نوع دستگاه طیف سنج مادون قرمز در آزمایشگاه شیمی تجزیه دستگاهی بطور معمول مورد استفاده قرار می‌گیرد؛ دستگاههای تفکیکی (پراکندگی) و تبدیل فوریه (FT). هر دو دستگاه ، طیفهای ترکیبات را در      محدود400cm-1  تا 4000cm-1 فراهم می‌کنند. گرچه هر دو دستگاه ، طیفهای تقریبا یکسانی را برای یک ترکیب مشخص ارائه می‌دهند، ولی طیف سنج مادون قرمز FT ، طیف مادون قرمز را به مراتب سریعترو با حساسیت بالاتر از دستگاههای تفکیکی تولید می‌کنند.

عمده ترین کاربرد های روش طیف سنجی مادون قرمز شامل کاربرد های کیفی جهت تشخیص گروه های عاملی و تعیین ساختار گونه های آلی می باشد

فهرستی از برخی کاربردهای این روش طیف سنجی 

-تعیین صحت انجام یک واکنش شیمیایی؛ با توجه به طیف مربوط به محصول ایجاد شده

-تعیین میزان پیشرفت واکنش های مختلف؛ با توجه به شدت پیک های مربوط به ماده اولیه در زمان های مختلف پس از شروع واکنش

-تشخیص وجود پیوند هیدروژنی در محلول های مختلف

-تشخیص عامل دار شدن یک گونه؛ با مقایسه طیف گونه قبل و بعد از فرایند عامل دار کردن 

-کمک در تعیین ساختار گونه های هتروسیکل و آلی-فلزی (Organometallic)

-تعیین ساختار پلیمرها و میزان تخریب (Degradation) آنها

-تعیین صحت پوشش یک سطح به وسیله یک ترکیب خاص

ارائه اطلاعات ساختاری ارزشمند از مولکول های زیستی مثل پروتئین ها، لیپیدها، پپتیدها و نوکلئیک اسید ها

طیف‌های زیر قرمز به وسیله­ ی طیف‌بینی زیر قرمز تبدیل فوریه از نوعMagana550 ساخت شرکت

Nicoletآمریکا، در دانشگاه کاشان ثبت میشود و از روش تهیه قرصKBrاستفاده می شود.  در این طیف­ها، محور X بر اساس (1cm-) و محور Yدرصد عبور نور زیر قرمز را نشان می­دهد.

 

 

دیدگاه ها

{{item.time_ago}}

{{item.comment}}

فرستادن دیدگاه