آون خلا/ Vacuum Oven

آون خلا/ Vacuum Oven

آون خلا/ Vacuum Oven

تبخیر کامل حلال و خشک کردن نمونه های عصاره به کمک خلا

دیدگاه ها

{{item.time_ago}}

{{item.comment}}

فرستادن دیدگاه