تست منحنی پلاریزاسیون(تافل)

تست منحنی پلاریزاسیون(تافل)

تست منحنی پلاریزاسیون(تافل)

روش دیگری که برای مطالعات خوردگی مورد استفاده قرار می گیرد، استفاده از منحنی پلاریزاسیون )پس از روبش خطی پتانسیل( و معادله تافل می باشد.
معادله تافل ارتباط بین یک واکنش الکتروشیمیایی و پارامترهای سینتیکی را نشان میدهد که با برون یابی ) extrapolation ( منحنی تافل پارامترهای
خوردگی نظیر سرعت خوردگی، جریان و پتانسیل خوردگی و مقاومت پلاریزاسیون بدست خواهد آمد. پتانسیل خوردگی معیاری از تسهیل و جریان خوردگی
معیاری از تسریع فرآیند خوردگی است.

دیدگاه ها

{{item.time_ago}}

{{item.comment}}

فرستادن دیدگاه