آزمایشهای مربوط به اثر ارتعاشات التراسونیک در فرایند( هموژنایزر،ماشینکاری التراسونیک و ...)

آزمایشهای مربوط به اثر ارتعاشات التراسونیک در فرایند( هموژنایزر،ماشینکاری التراسونیک و ...)

آزمایشهای مربوط به اثر  ارتعاشات التراسونیک در فرایند( هموژنایزر،ماشینکاری التراسونیک و ...)

ستفاده از  ارتعاشات التراسونیک یکی از روش ها یی است که امروزه در علوم مختلف کاربرد دارد و تلفیق آن با سایر فرآیندها ی نوین وسنتی می تواند در بهینهسازی این فرآیندها اثر مهمی داشته باشد. 

دیدگاه ها

{{item.time_ago}}

{{item.comment}}

فرستادن دیدگاه