اندازه گیری اوزون به روش یدومتری

اندازه گیری اوزون به روش یدومتری

اندازه گیری اوزون به روش یدومتری

روش یدومتری برای تمام محدوده های غلظت اوزون موجود در تصفیه خانه های آب استفاده می­ شود. این روش شامل اندازه گیری اوزون به طور مستقیم از ژنراتور و اوزون به عنوان فاز جداشده از محلول آّبی است. براي روش يدومتری، هواي حاوي اوزون به يك محلول آبي حاوي يديد پتاسيم اضافه مي­ شود. تمام مواد اكسيدکننده ديگر به عنوان عامل تداخلی برای يدومتري عمل می­ کنند. همچنین اکسید نیتروژن (که ممکن است هنگام تولید اوزون در هوا وجود داشته باشد) به عنوان عامل تداخلی برای روش­ های یدومتری عمل می­ کند. اثرات اکسید نیتروژن ممکن است با عبور گاز حاوی اوزون از طریق جاذب­ های سطحی مانند پرمنگنات پتاسیم که مخصوص گازهای اکسید نیتروژن هستند، حذف شوند.

دیدگاه ها

{{item.time_ago}}

{{item.comment}}

فرستادن دیدگاه