بررسي اثرات ضد ميكروبي (آنتي باكتريال) به روش تعيين CFU

بررسي اثرات ضد ميكروبي (آنتي باكتريال) به روش تعيين CFU

بررسي اثرات ضد ميكروبي (آنتي باكتريال) به روش تعيين CFU

در این آنالیز تعداد میکروارگانیسمهای مورد نظر در زمانهای مشخص پس از مواجهه با ماده مورد آنالیز، با نمونه برداری از محیط کشت حاوی میکروارگانیسم و ماده شمارش شده و با نمونه شاهد حاوی محیط کشت و میگروارگانیسم مقایسه می شود. در نهایت نموداری از مقایسه تعداد میکروارگانیسم در نمونه تست و شاهد بدست می آید. هزینه پیشنهادی در مورد یک میکروارگانیسم می باشد.

دیدگاه ها

{{item.time_ago}}

{{item.comment}}

فرستادن دیدگاه