اندازه گیری فلوئورید آب

اندازه گیری فلوئورید آب

اندازه گیری فلوئورید آب

فلوراید در آب و فلوئور با غلظت تقريبي ١ ميليگرم در ليتر در آب آشاميدني بطور موثري پوسيدگيهاي دندان را بدون اثر روي سلامتي انسان کاهش و چنانكه غلظت آن در آب بالاتر از حد استاندارد توصيه شده باشد باعث فلوئوروزيس ميگردد. حدود اندازه گيري فلوئور در روشهاي کالريمتري ۵ ٠ تا ١٠ ميلي گرم در ليتر مي باشد. کالرین در تعين مقدار فلوئور دخالت مي کند و بايد  الكترود  آنرا خنثي نمود .

دیدگاه ها

{{item.time_ago}}

{{item.comment}}

فرستادن دیدگاه