اندازه گیری اکسیژن محلول در آب (DO)

اندازه گیری اکسیژن محلول در آب (DO)

اندازه گیری اکسیژن محلول در آب (DO)

اکسیژن  محلول در آب به طور طبیعی وجود دارد که منجر به گوارا و خوش طعم شدن آن می شود به همین دلیل میزان آن در آب های سطحی دارای اهمیت است. تمام موجودات زنده برای انجام متابولیسم و تهیه انرژی جهت رشد و تولید مثل نیاز به اکسیژن به اشکال متفاوت دارند. تمام گازهای موجود در هوا به مقدارهای مختلف در آب محلول هستند. نیتروژن و اکسیژن به دلیل حلالیت کم در آب مورد توجه می باشند، زیرا با آب فعل و انفعال شیمیایی انجام نداده و حلالیت آن ها مستقیماً به فشار جزئی آن ها بستگی دارد.

دیدگاه ها

{{item.time_ago}}

{{item.comment}}

فرستادن دیدگاه