اندازه گیری سولفات آب

اندازه گیری سولفات آب

اندازه گیری سولفات آب

سولفات آب در آزمایشگاه با استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتر اندازه گیری می شود. سولفات در طبيعت پراکنده است و غلظت آن در آبها از مقادير جزئي تا چند صد ميليگرم در ليتر مي رسد. سولفاتهاي کلسيم و منيزيم در آب باعث افزايش سختي در آب مي شوند.

دیدگاه ها

{{item.time_ago}}

{{item.comment}}

فرستادن دیدگاه