اندازه گیری نیتریت آب

اندازه گیری نیتریت آب

اندازه گیری نیتریت آب

به منظور اندازه گیری نیتریت در آب آشامیدنی که نيتريت از جمله ترکیبات آلاينده ازت است، باید نيتريت در آب را با روش کالری متری با تشکيل رنگ ارغوانی مايل به قرمز آزو در  pH  دو تا دو و نیم در حضور محلول هاي دي آزو تايزد سولفانيل آميد و N –نفتيل  و اتيلن دي آمين دي هيدروکلراید تعيين مقدار شود. در روش اسپکتروفتومتری، نيتريت در رنج  ١٠ -١٠٠٠ میکروگرم بر لیتر در ۵۴٣ نانومتر برحسب ازت یا نیتریت قابل اندازه گيري مي باشد.

غلظت های بالای نيتريت را می توان با رقيق کردن نمونه انجام داد در اندازه گيری نيتريت تداخلات کلر آزاد، تری کلريد نيتروژن، و يون های زير به علت رسوب تحت شرايط آزمايش شامل طلا، بيسموت، آهن، سرب، جيوه، نقره، هگزا کلرو پلاتينات متاوانادات و يون کوپريک مزاحم و بايد حذف شوند. در صورت وجود ذرات معلق به وسيله فيلتراسيون با کاغذ صافی ٠/۴۵ ميکرومتر مي توان آنها را جدا نمود.

دیدگاه ها

{{item.time_ago}}

{{item.comment}}

فرستادن دیدگاه