اندازه گیری ترکیبات آلی آب با استفاده از دستگاه کروماتوگرافی گازی

اندازه گیری ترکیبات آلی آب با استفاده از دستگاه کروماتوگرافی گازی

اندازه گیری ترکیبات آلی آب با استفاده از دستگاه کروماتوگرافی گازی

GC-MS از دو بخش اصلی گاز کروماتوگراف یا GC و طیف سنج جرمی یا MS تشکیل شده است. کروماتوگراف گازی مجهز به یک ستون کاپیلاری یا موئینه با تمام خصوصیاتش (مثل طول، قطر داخلی و ویژگی های محتویاتش) است. GC بنا به خصوصیات شیمیائی مولکول های یک ترکیب، آنها را از هم جدا نموده و داخل ستون به سمت دتکتور به راه می اندازد. از آن طرف MS آنها را گیر انداخته، یونیزه می نماید، شتاب دهی نموده و هر مولکول بارداری را به تفکیک دتکت و یا آشکار می نماید. طیف نگار جرمی این کار را با شکستن مولکول ها به اجزاء یونیزه شده و تشخیص این اجزا با مقایسه نسبت جرم به بار آنها انجام می دهد.

دیدگاه ها

{{item.time_ago}}

{{item.comment}}

فرستادن دیدگاه