کدورت سنجی

کدورت سنجی

کدورت سنجی

کدورت يک ويژگی فيزيکی اصلی آب و بيانگر توانايی آب در عبور دادن نور و يا معياری برای ميزان جذب نور و يا پراکندگی نور توسط مواد معلق در آب است. کدورت در اثر وجود مواد معلق کلوئيدی در آب ايجاد مي‌شود. اندازه ذرات کلوئيدی يک ميکرون تا يک هزارم ميکرون مي‌باشد.

دیدگاه ها

{{item.time_ago}}

{{item.comment}}

فرستادن دیدگاه