Chemical Oxygen Demand (COD)

Chemical Oxygen Demand (COD)

Chemical Oxygen Demand (COD)

آزمایش COD آب كه توسط روش دي كرومات تعيين مي شود، مي تواند به عنوان يك اندازه گيري تقريبي اكسيژن مورد نياز تئوري در نظر گفته شود. نزديك بودن مقادير نتايج آزمون به مقدار اكسيژن مورد نياز تئوري به ميزان كامل بودن اكسيداسيون بستگي دارد. مقدار زيادي از تركيبات آلي به ميزان  90 تا 100 درصد اكسيد مي شوند و در آب هايي مانند فاضلاب هاي شهري كه اين تركيبـات غالـب هسـتند، آزمایش COD آب يـك اندازه گيري واقعي از اكسيژن مورد نيـاز تئوري اسـت. بـراي سـاير آب هـا كـه داراي مقادير زيـادي از تركيبات مشخص هستند كه تحت شرايط آزمون به سختي اكسيد مـي شوند، آزمایش COD آب يك اندازه گيري غير دقيق از اكسيژن مورد نياز تئوري است. اين مشـكل ممكـن است در مورد بعضي از فاضلابهاي صنعتي صدق كند.
بنابراين اهميت ميزان
COD به تركيب آب تحت بررسي بستگي دارد. بهتـر اسـت ايـن مسـئله بـه هنگام استفاده از نتايج بدست آمده توسط روش بيان شده در اين استاندارد لحاظ شود.

 

لطفا جهت درخواست آزمایش از طریق تماس با شماره 03155913371 و یا ارسال پیام به شماره  09219914513 در واتساپ اقدام فرمایید.

 

دیدگاه ها

{{item.time_ago}}

{{item.comment}}

فرستادن دیدگاه