اندازه گیری میزان جذب گاز روی پودر جاذب در دماها (تا ۳۰۰ درجه سانتیگراد) و فشارهای مختلف (تا ۴۰ بار)

اندازه گیری میزان جذب گاز روی پودر جاذب در دماها (تا ۳۰۰ درجه سانتیگراد) و فشارهای مختلف (تا ۴۰ بار)

اندازه گیری میزان جذب گاز روی پودر جاذب در دماها (تا ۳۰۰ درجه سانتیگراد) و فشارهای مختلف (تا ۴۰ بار)

اندازه گیری میزان جذب گاز روی پودر جاذب در دماها (تا ۳۰۰ درجه سانتیگراد) و فشارهای مختلف (تا ۴۰ بار)- دستگاه سیورت

دیدگاه ها

{{item.time_ago}}

{{item.comment}}

فرستادن دیدگاه