آنالیز ترکیبات گازی با دستگاه کروماتوگرافی گازی

آنالیز ترکیبات گازی با دستگاه کروماتوگرافی گازی

آنالیز ترکیبات گازی با دستگاه کروماتوگرافی گازی

آنالیز مخلوط گازهای هیدروژن، مونوکسید کربن، دی اکسید کربن، متان و اکسیژن

دیدگاه ها

{{item.time_ago}}

{{item.comment}}

فرستادن دیدگاه