آسیاب سیاره ای (تا ۵ گرم) در محیط گاز خنثی یا هیدروژن بیشتر از ۳ ساعت (به ازای هر ساعت)

آسیاب سیاره ای (تا ۵ گرم) در محیط گاز خنثی یا هیدروژن بیشتر از ۳ ساعت (به ازای هر ساعت)

آسیاب سیاره ای (تا ۵ گرم) در محیط گاز خنثی یا هیدروژن بیشتر از ۳ ساعت (به ازای هر ساعت)

آسیاب سیاره ای هر نمونه  (تا ۵ گرم) در هر سرعت زاویه ای (دور بر دقیقه) در محیط گاز خنثی یا هیدروژن برای هر ساعت ( برای بیشتر از ۳ ساعت)

دیدگاه ها

{{item.time_ago}}

{{item.comment}}

فرستادن دیدگاه