آسیاب سیاره ای (تا ۵ گرم) در محیط اتمسفری بیشتر از ۳ ساعت (به ازای هر ساعت)

آسیاب سیاره ای (تا ۵ گرم) در محیط اتمسفری بیشتر از ۳ ساعت (به ازای هر ساعت)

آسیاب سیاره ای (تا ۵ گرم) در محیط اتمسفری بیشتر از ۳ ساعت (به ازای هر ساعت)

آسیاب هر نمونه (تا 5 گرم) در هر سرعت زاویه ای (دور بر دقیقه) در محیط اتمسفری  به ازای هر ساعت (برای بیشتر از سه ساعت)

دیدگاه ها

{{item.time_ago}}

{{item.comment}}

فرستادن دیدگاه