آسیاب سیاره ای (تا ۵ گرم) در محیط اتمسفری کمتر ۳ ساعت (به ازای هر ساعت)

آسیاب سیاره ای (تا ۵ گرم) در محیط اتمسفری کمتر ۳ ساعت (به ازای هر ساعت)

آسیاب سیاره ای (تا ۵ گرم) در محیط اتمسفری کمتر ۳ ساعت (به ازای هر ساعت)

آسیاب سیاره ای هر نمونه (تا 5 گرم) در هر سرعت زاویه ای (دور بر دقیقه) در محیط اتمسفری به ازای هر ساعت ( برای نمونه های کمتر از 3 ساعت)

دیدگاه ها

{{item.time_ago}}

{{item.comment}}

فرستادن دیدگاه