تعیین خواص ضد میکروبی (باکتری و مخمر) نمونه های گیاهی و سنتزی و...

تعیین خواص ضد میکروبی (باکتری و مخمر) نمونه های گیاهی و سنتزی و...

تعیین خواص ضد میکروبی (باکتری و مخمر) نمونه های گیاهی و سنتزی و...

 آنالیزهای آنتی باکتریال برای کلیه مواد و پلیمرهای سنتز شده با روشهای شیمیایی، عصاره های گیاهی و ... بر روی 20 میکروارگانیسم انجام می گردد. قابل ذکر است هزینه این تست در مورد یک میکروارگانیسم پیشنهاد شده است.  شماره تماس: ۰۹۱۳۲۶۱۳۵۶۷

دیدگاه ها

{{item.time_ago}}

{{item.comment}}

فرستادن دیدگاه