بار گذار استاتیکی (The Carpet Static Loading Tester)

بار گذار استاتیکی (The Carpet Static Loading Tester)

بار گذار استاتیکی (The Carpet Static Loading Tester)

فرش به ابعاد 10*10 سانتی متر مربع توسط وزنه 10 کیلوگرمی به مدت 24 ساعت تحت فشار معین 7 کیلوگرم بر سانتی متر مربع قرار می گیرد. کاهش ضخامت نمونه بعد از 24 ساعت، 2 دقیقه برگشت، یک ساعت برگشت و 24 ساعت برگشت با ضخامت سنج اندازه گیری می شود.

دیدگاه ها

{{item.time_ago}}

{{item.comment}}

فرستادن دیدگاه