برگشت پذیری در برابر بار استاتیکی

برگشت پذیری در برابر بار استاتیکی

برگشت پذیری در برابر بار استاتیکی

نمونه توسط وزنه 10 کیلوگرمی به مدت 24 ساعت تحت فشار معین 7 کیلوگرم بر سانتی متر مربع قرار می گیرد. کاهش ضخامت نمونه بعد از 24 ساعت، 2 دقیقه برگشت، یک ساعت برگشت و 24 ساعت برگشت قابل اندازه گیری است.

دیدگاه ها

{{item.time_ago}}

{{item.comment}}

فرستادن دیدگاه