بارگذار دینامیکی فرش (Dynamic Loading)

بارگذار دینامیکی فرش (Dynamic Loading)

بارگذار دینامیکی فرش (Dynamic Loading)

فرش تحت تاثیر ضربات پی در پی وزنه ای به جرم 1279 گرم قرار می گیرد. وزنه از ارتفاع مشخصی سقوط کرده و باعث کاهش ضخامت فرش می شود. هر بار سقوط وزنه، معادل یک ضربه است. ضخامت فرش در فواصل مختلف 100 تا 1000 ضربه اندازه گیری می شود.

دیدگاه ها

{{item.time_ago}}

{{item.comment}}

فرستادن دیدگاه