برگشت پذیری در برابر بار متحرک

برگشت پذیری در برابر بار متحرک

برگشت پذیری در برابر بار متحرک

نمونه با فرود پی در پی وزنه 1279 گرمی تحت اثر بار متحرک قرار می گیرد. کاهش ضخامت نمونه در فواصل مختلف 50 تا 1000 ضربه قابل اندازه گیری است.

دیدگاه ها

{{item.time_ago}}

{{item.comment}}

فرستادن دیدگاه