مقاومت فرش در برابر پاخوری (Tetrapod Walker)

مقاومت فرش در برابر پاخوری (Tetrapod Walker)

مقاومت فرش در برابر پاخوری (Tetrapod Walker)

نمونه فرش به ابعاد داخلی درام بریده می شود، به گونه ای که طرف پرزدار آن رو باشد. درام با سرعت 50 دور در دقیقه چرخیده و زننده چهارتایی روی نمونه حرکت می کند. بر اثر حرکت زننده روی نمونه در تعداد دور مشخص، ظاهر آن دچار تغییرات ریزش و سایش پرز، کاهش ضخامت و ... می شود.

دیدگاه ها

{{item.time_ago}}

{{item.comment}}

فرستادن دیدگاه