تعیین نیروی بیرون کشیدگی نخ پرز

تعیین نیروی بیرون کشیدگی نخ پرز

تعیین نیروی بیرون کشیدگی نخ پرز

دستگاه مجهز به فنری در فاصله بین مکانیزم اعمال نیرو و نمونه است و نیز وسیله ای برای نگهداری نمونه است که می تواند نمونه را بر روی صفحه پایه دستگاه به طور مسطح و عمود بر جهت کشش پرز نگه دارد.

دیدگاه ها

{{item.time_ago}}

{{item.comment}}

فرستادن دیدگاه