مقاومت پرز فرش در برابر اعمال نیرو (Tuft Withdrewel Tensometer)

مقاومت پرز فرش در برابر اعمال نیرو (Tuft Withdrewel Tensometer)

مقاومت پرز فرش در برابر اعمال نیرو (Tuft Withdrewel Tensometer)

حداکثر نیروی لازم برای بیرون کشیدن پرز فرش در کوتاه ترین زمان ممکن (10-5 ثانیه) با انحراف عقربه خوانده می شود.

دیدگاه ها

{{item.time_ago}}

{{item.comment}}

فرستادن دیدگاه