تعیین طول ساق نخ پرز (Carpet Pile Height Gauges)

تعیین طول ساق نخ پرز (Carpet Pile Height Gauges)

تعیین طول ساق نخ پرز (Carpet Pile Height Gauges)

طول ساق پرزها در جهت پود با گیج مخصوص اندازه گیری طول پرز از 25-3 میلی متر تعیین می شود.

دیدگاه ها

{{item.time_ago}}

{{item.comment}}

فرستادن دیدگاه