اسپکتروفتومتر (طیف سنج) جذبی UV-VIS

اسپکتروفتومتر (طیف سنج) جذبی UV-VIS

اسپکتروفتومتر (طیف سنج) جذبی UV-VIS

مقدار جذب/عبور محلول در طول موج مرئی 700-300 نانومتر اندازه گیری می شود.

دیدگاه ها

{{item.time_ago}}

{{item.comment}}

فرستادن دیدگاه