اسپکتروفتومتر (طیف سنج) انعکاسی

اسپکتروفتومتر (طیف سنج) انعکاسی

اسپکتروفتومتر (طیف سنج) انعکاسی

مقادیر انعکاسی (R) نمونه های رنگی در طول موج مرئی (740-360) نانومتر و مشخصه های رنگی نمونه در استاندارد نوری A، D65 و C اندازه گیری می شود.

دیدگاه ها

{{item.time_ago}}

{{item.comment}}

فرستادن دیدگاه