تعیین قدرت رنگی و Lab نمونه با اسپکتروفتومتر انعکاسی

تعیین قدرت رنگی و Lab نمونه با اسپکتروفتومتر انعکاسی

تعیین قدرت رنگی و Lab نمونه با اسپکتروفتومتر انعکاسی

با استفاده از درصد انعکاس نمونه رنگی در طول موج 740-360 نانومتر با رابطه کیوبلکا مانک مقادیر قدرت رنگی، روشنایی، قرمزیت-سبزی، زردیت- آبی بودن، خلوص و فام نمونه های مختلف در منبع نوری D65، استندارد های نوری A و C قابل مقایسه و بررسی است.

دیدگاه ها

{{item.time_ago}}

{{item.comment}}

فرستادن دیدگاه