تبدیلات فوق بحرانی برای محصول مایع (SCL)

تبدیلات فوق بحرانی برای محصول مایع (SCL)

تبدیلات فوق بحرانی برای محصول مایع (SCL)

تولید محصولات مایع (الکل ها، اترها، بیودیزل و ...) در محیط سیالات فوق بحرانی

آب فوق بحرانی

متانول فوق بحرانی

اتانول فوق بحرانی

 

 

در صورت درخواست، آنالیزهای ویژگی سنجی محصولات (GC-MS, CHNSO, FTIR, HMNR, UV-VIS)

و تفسیر آنها نیز انجام و هزینه آن به صورت جداگانه دریافت می گردد.

دیدگاه ها

{{item.time_ago}}

{{item.comment}}

فرستادن دیدگاه