استخراج اسانس با سیالات فوق بحرانی (SFE)

استخراج اسانس با سیالات فوق بحرانی (SFE)

استخراج اسانس با سیالات فوق بحرانی (SFE)

استخراج فوق بحرانی اسانس گیاهان در محیط حلال های فوق بحرانی.

کربن دی اکسید فوق بحرانی

نرمال هگزان فوق بحرانی

استون فوق بحرانی

 

 

در صورت درخواست، آنالیزهای ویژگی سنجی محصولات (GC-MS, CHNSO, FTIR, HMNR, UV-VIS)

و تفسیر آنها نیز انجام و هزینه آن به صورت جداگانه دریافت می گردد.

دیدگاه ها

{{item.time_ago}}

{{item.comment}}

فرستادن دیدگاه